osztály Szülői Munkaközösség tagjai
1.a Hibik Mónika
Hajner Zsolt
1.b Kovács Ildikó
Polácska Zita
1.c Bognár-Koka Zsanett
Horváth Annamária
2.a Melczer Noémi
Kereszturiné Tóth Renáta
2.b Polgár Laki Nóra
Stolcz Nikoletta
2.c Deli Melinda
Szeitz Melinda
3.a Szabó Krisztina
Tóthné Fodróczi Szilvia
3.b Dér Judit
Kovács Tímea
3.c Wappel Katalin
Füszfa Roberta
4.a Vehrer Katalin
Paár Veronika
4.b Raff Tamás
Szalai Terézia
4.c Bencze Nikolett
Cseh Viktorné
5.a Tóthné Fodróczi Szilvia
Krizsai Krisztina
5.b Karikás Hajnalka
Raff Tamás
5.c Máj Anett
Albert Hajnal
5.d Bartalné Papdi Bettina
Ecet Zsuzsanna
6.a Miavecz Andrea
Kovács Renáta
6.b Gyurácz-Németh Ágnes
Birinyi Veronika
6.c Griff-Pénzes Hajnalka
Gombos Gabriella
7.a Turiné Paár Erika
Takács Tamara
7.b Debreceniné Gál Katalin
Pánczélné Tenk Beatrix
7.c Komonczy Eszter
Kocsisné Vulcz Krisztina
8.a Vozári Henriett
Horváth Andrea
8.b Borosné Csőre Beáta
Polgár Mónika
8.c Bita Andrea
Németh Dóra
8.d Cseh Viktorné
Pódáné Farkas Henrietta
Tájékoztató a magántanulói státusz helyébe lépő „egyéni munkarenddel” kapcsolatos tudnivalókról (2019. szeptember 1. napjától)

 

Utolsó frissítés: 2020. március 5.

A Kormány az Oktatási Hivatalt jelölte ki arra, hogy felmentést engedélyezzen a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítése alól.

Az egyéni munkarenddel kapcsolatos eljárásra vonatkozó jogszabályok:
• Nkt. – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
• Ákr. – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
• Okt.Hiv. rendelet – az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
• Nkt. vhr. – a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
• EMMI rendelet – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
• Ped. rendelet – a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

(A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 61. §-a, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 195. §-a szerint az Szkt. hatálya alá tartozó intézményekben a tanulók számára nem az Oktatási Hivatal engedélyezi az egyéni munkarendet, hanem az igazgatóhoz lehet fordulni egyéni tanulmányi rend engedélyezése céljából.)

A 2019. szeptember 1. napjától hatályba lépő törvényi rendelkezések alapján, az eddig magántanulói jogviszonyként ismert jogintézményt felváltotta az egyéni munkarend intézménye: Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. Az egyéni munkarenddel rendelkezőt – az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével – az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. Azonban valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni, az egyéni munkarend ugyanis nem mentesíti a tanulót egyetlen tantárgy tanulmányi követelményeinek teljesítése alól sem.

Ezen időszak alatt

– a tanuló mentesül a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel alól; felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel;
– a sajátos nevelési igényére (SNI) tekintettel egyéni munkarendű tanuló, vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM), erre tekintettel egyéni munkarendű tanuló iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint az iskola köteles gondoskodni;
– a tartós betegségre tekintettel egyéni munkarendben tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról az iskola köteles gondoskodni;
– a tanuló az iskola igazgatójának előzetes engedélyével részt vehet a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon;
– a tanuló kérelemre, az iskola igazgatójának engedélyével felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalkozásokra;
– az iskolában az egyéni munkarendben tanuló magatartását és szorgalmát nem kell értékelni, de félévi és tanév végi osztályzatainak megállapításához az iskolában osztályozó vizsgát kell tennie valamennyi tantárgyból az iskola pedagógiai programjában foglaltak szerint;
– a külföldi tartózkodásra tekintettel egyéni munkarendben tanuló esetében a félévi minősítés az igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén ad számot tudásáról.

Ha az egyéni munkarend tartama alatt a tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, a következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét.

A már magántanulói jogállásban levők a meglevő igazgatói engedély szerint folytathatják tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben is. A kijelölt állami szerv, az Oktatási Hivatal egy éven belül hivatalból felül fogja vizsgálni a meglévő engedélyeket és dönt a tankötelezettség folytatása további módjáról. A jelenlegi magántanulóknak tehát nem kell kérelmet benyújtaniuk, helyzetük felülvizsgálata és az ehhez szükséges dokumentumok meghatározása, bekérése hivatalból történik majd meg. Az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos kérelmek elbírálása 2019. szeptember 1. napjától az Oktatási Hivatal joga és kötelessége. A 2019. augusztus 31-éig az iskola igazgatója részére benyújtott, el nem bírált kérelmeket nem veszi át az Oktatási Hivatal, azokat még az iskola igazgatójának kell elbírálnia.

Az egyéni munkarend engedélyezése iránti kérelmet az Oktatási Hivatal közigazgatási hatósági eljárás keretében bírálja el.

Kapcsolattartás, elérhetőségek:

Az egyéni munkarenddel kapcsolatos tájékoztatásért elektronikus úton az alábbi e-mail címen fordulhatnak: e-mail: egyenimunkarend@oh.gov.hu
Az Oktatási Hivatal telefonos ügyfélszolgálatát az alábbi telefonszámon érhetik el: telefon: (36-1) 374-2100

Az egyéni munkarenddel kapcsolatos kérelem:

Az egyéni munkarenddel kapcsolatos kérelmek benyújtása postai úton:

Oktatási Hivatal
Budapest
1981

A kérelmeket az Oktatási Hivatalhoz legkorábban 2019. szeptember 1-jétől lehet benyújtani az alábbiak szerint:

– 2019. szeptember 1-jét követően a 2019/2020. tanévre benyújtott egyéni munkarend kérelmek: csak kivételes esetben, ha a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését akadályozó új körülmény merül fel, melynek elbírálására 2019. szeptember 1-je előtt nem volt lehetőség;
– a következő tanévek vonatkozásában: mindig az adott tanévet megelőző június 15-ig, (a következő tanévre vonatkozó kérelmek benyújtását lehetőség szerint áprilistól június 15-ig kérjük);
– a következő tanévek vonatkozásában: június 15-ét követően csak kivételes esetben, ha a tanuló helyzetében olyan körülmény merül fel, amely a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését teljes mértékben megakadályozza.

Az iskola igazgatójához 2019. augusztus 31. napjáig benyújtott magántanulói jogviszony engedélyezésével kapcsolatos kérelmek esetében még az igazgatónak kell eljárnia, és az iskolák helyi szabályzatai határozzák meg, hogy milyen határidőn belül kell a döntést meghoznia.

Ki lehet kérelmező:

Az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos eljárás kérelemre indul. A kérelmet a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló nyújthatja be. A szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők esetében mindekettejük aláírása szükséges, akkor is, ha a szülők külön élnek.

Amennyiben valamelyik szülő nyilatkozata nem szerezhető be (ha nem tudja mindkét szülő aláírni a kérelmet), a kérelem benyújtásában, nyilatkozat megtételében akadályoztatott szülő meghatalmazást adhat a másik szülőnek a kérelem vele egyetértésben történő benyújtására, amely meghatalmazást a kérelemhez csatolni kell.

A meghatalmazást teljes bizonyító erejű a magánokiratba kell foglalni, amit az alábbi módok egyikén tehetnek meg. Kérelmező a meghatalmazást teljes egészében saját kezűleg írja és aláírja, ekkor nem kell rá tanú. Amennyiben nem saját kezűleg írja meg, hanem pl. számítógéppel, akkor kinyomtatás után két tanú aláírásával hitelesíti oly módon, hogy a tanúk nevét és lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan is fel kell tüntetni. A meghatalmazást bíró vagy közjegyző is hitelesíti. Ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos is elkészítheti az okiratot és szabályszerű ellenjegyzésével hitelesíti. A nem saját kezűleg írt, két tanúval hitelesített meghatalmazáshoz az alábbi linken érhető el minta: Meghatalmazás minta 

Ha az eredeti kérelmező szülő nem tudja beszerezni a másik szülő nyilatkozatát vagy meghatalmazását, akkor beadványt kell írnia, megfelelő indoklással alátámasztva, hogy miért nem lehetséges beszerezni a másik szülő nyilatkozatát/meghatalmazását. A beadványnak tartalmaznia kell „büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát” arra nézve, hogy az általa leírtak a valóságnak mindenben megfelelnek. Amennyiben a szülői felügyeletet csak az egyik szülő gyakorolja, a másik szülő nyilatkozatára nincs szükség. Ha a kérelmező tanuló még nem töltötte be a 18. életévét, de házasságkötése által nagykorú, kérelméhez a házassági anyakönyvi kivonat másolatát kell csatolni.

A kérelem tartalma:

Az egyéni munkarend engedélyezése során az Oktatási Hivatal mint engedélyező hatóság az ágazati törvényben szereplő feltételek teljesülését fogja vizsgálni a tanulónál, azaz az egyéni adottságot, a sajátos helyzetet, illetve azt, hogy a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös-e a tanulmányok egyéni munkarendben történő folytatása. Annak érdekében, hogy lehetőleg minden kérelem a lehető leggyorsabb elbírálásban részesüljön, fontos, hogy az ügyintézéshez minden szükséges dokumentum, adat beérkezzen, ezek hiányában a hiánypótlással elhúzódhat az ügymenet. Annak érdekében, hogy segítsük a kérelmezőket a szükséges adatok hiánytalan megadásában, javasoljuk az alábbi űrlap használatát, amely elérhető (kitölthető és kinyomtatható) ezen a linken:

 

 

 

PDF formátumú űrlap minta az alábbi linken érhető el:

Kérelem (szülői): Kérelem (nagykorú tanuló): 

Az űrlap használata nem kötelező, a kérelem papír alapon, szabadon megszövegezve, akár kézírással is benyújtható, fontos azonban, hogy az alábbi adatokat feltétlenül tartalmazza:
– a kérelmező(k) (szülő(k), nagykorú tanuló) adatai: név, születési adatok, kapcsolattartási adatok (postai cím, e-mail cím, telefonszám),
– a tanuló személyes adatai: név, születési adatok, oktatási azonosító szám , lakcím,
– a tanuló iskolája, mellyel tanulói jogviszonyban áll: OM azonosító száma, neve, címe,
– az, hogy a tanuló melyik évfolyamon, melyik osztályban tanul,
– a tanulónak milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából miért előnyös az egyéni munkarend,
– amennyiben a szülői felügyeletet csak a kérelmező gyakorolja, vagy nem szerezhető be a másik szülő aláírása, az erről szóló nyilatkozatot vagy a másik szülő által írt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt a másik szülőnek szóló meghatalmazást a kérelem vele egyetértésben történő benyújtására, amely meghatalmazást a kérelemhez csatolni kell.

Amennyiben rendelkezésre állnak, a kérelemben foglaltakat igazoló dokumentumok (szakorvosi vélemény, pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságának szakvéleménye, sportegyesületi igazolás, stb.), azokat kérjük, hogy feltétlenül csatolja a kérelemhez.

Betegség, tartós gyógykezelés esetében kérjük, hogy olyan, lehetőség szerint friss (egy-két hónapos), az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 89. § szerinti általános járóbeteg szakellátásban, vagy az Eütv. 91. § szerinti általános fekvőbeteg szakellátásban résztvevő szakorvos által aláírt és lepecsételt igazolást szíveskedjenek csatolni a kérelemhez, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a tanuló jelenleg és a kérelmezett egyéni munkarend tartama alatt tartós gyógykezelés alatt áll, betegségére tekintettel nem tud rendszeresen iskolába járni.

A tanuló sajátos nevelési igényére vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségére tekintettel benyújtott kérelmek esetében a pedagógiai szakszolgálat hatályos szakértői véleménye alapján születik meg az egyéni munkarend engedélyezéséről szóló döntés. A szakértői bizottság a szakértői véleményében a hatályos jogszabályok szerint köteles rendelkezni arról, hogy a sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló a tankötelezettségét kizárólag iskolába járással vagy kizárólag egyéni munkarendben teljesítheti. Az Oktatási Hivatal kötve van a szakértői bizottság véleményéhez.

Kérjük, hogy a kérelmek benyújtása előtt tekintse át az Adatkezelési tájékoztatót: Adatkezelési tájékoztató (szülői): Adatkezelési tájékoztató (nagykorú tanuló): 

A kérelmet az Oktatási Hivatal az Ákr. vonatkozó szabályai alapján bírálja el. Amennyiben a kérelem elbírálásához a kérelemben foglaltak és a csatolt dokumentumok alapján minden szükséges adat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához, az Oktatási Hivatal 8 napon belül dönt. Amennyiben 8 napon belül nem hozható döntés a kérelem tárgyában – vagy azért, mert hiányos a kérelem, vagy mert további adatok beszerzése szükséges a tényállás tisztázásához és a megalapozott döntés meghozatalához – az Oktatási Hivatal 8 napon belül függő hatályú döntést hoz. Ebben tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy az Oktatási Hivatal a 60 napos ügyintézési határidőn belül hoz majd döntést az ügyben.

Dr. Gloviczki Zoltán, elnök
OKTATÁSI HIVATAL

 

Tisztelt szülők, kedves gyerekek!

Ingyenes Office letöltés a Nemzeti Fejlesztés Minisztérium Tisztaszoftver programjának köszönhetően!

Most minden tanuló/hallgató és tanár ingyenesen töltheti le az Office 365 ProPlus programcsomagot, amely akár 5 számítógépre és mobil eszközre is telepíthető!

Office 365 ingyenes letöltés

Tisztelt Szülők!

  A 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat alapján 2020/2021-es tanévtől a köznevelés valamennyi nappali rendszerű alap- és középfokú oktatásában résztvevő tanuló térítésmentes tankönyvellátásban részesül. 

A diákok ingyenes tankönyvellátását könyvtári tartós (használt vagy új) tankönyvek kölcsönzésével tudjuk biztosítani. A tankönyvek az iskola tulajdonát képezik, ezért azokat a tanév végén le kell adni a könyvtárban. A könyvtári pecséttel ellátott tankönyvekbe beleírni nem szabad, szövegkiemelőt sem lehet használni. A nyelvkönyveket, munkafüzeteket nem kell visszahozni. 1. évfolyamban új tankönyveket kapnak a diákok.

Ha szeretnék a tankönyveket saját részre megvásárolni, akkor egyénileg kell regisztrálni és megrendelni azokat a webshop.kello.hu internetes oldalon.

A tanuló tankönyveit az iskola a normatívtámogatás terhére megrendeli.

A most kölcsönzés alatt lévő tartós tankönyvek és könyvtári könyvek visszavételéről későbbiekben tájékoztatjuk Önöket!

A tankönyvek kiosztására a 2020/21-es tanév első napján kerül sor.

Győr, 2020. 04. 23.


Tisztelt Szülők!  Kedves Gyerekek!

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja (www.tisztaszoftver.hu). Ezzel egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok és a szüleik előtt. A Microsoft Digitális Oktatási Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját a következő linken: http://tisztaszoftver.hu/kozoktatas.asp

Kérjük éljenek a lehetőséggel!

Tisztelt Szülők!

A Kormány az 1488/2016.(IX.2.) Korm. határozattal elfogadta Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiáját. A Stratégia egyik célja, hogy a köznevelési intézmények honlapján naprakész információk legyernek elérhetők az online gyermekvédelem területén alkalmazható jogszabályokról, védelmi lehetőségekről és a médiaműveltség növelését célzó programokról. A Digitális Gyermekvédelmi Stratégia Intézkedési Terve VI/3. intézkeédéséhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociálpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság elkészített A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében című tájékoztató anyagot. A dokumentumot a Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság kérésére az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közzétette a Nemzeti Köznevelési Portálon. A tájékoztató innen letölthető PDF-formátumban, valamint megosztható a köznevelési intézmények honlapján. A tájékoztató elérhető: http://hirek.nkp.hu/cikk/a-magyar-gyermekvedelmi-rendszer-mukodese-az-online-kornyezetben-torteno-gyermekveszelyeztetes-tukreben A tájékoztató letölthető: http://hirek.nkp.hu/letoltes/36569_2017_KOZNEVTART_melleklet_Gyvt

Visits: 894 | Total: 37610