Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános
Iskola

OM:202970

Intézményvezető: Szilbekné Cseh Györgyi

Intézményvezető-helyettes:

Bolláné Takács Enikő (alsó tagozat)

Simon Lászlóné (felső tagozat)

9012 Győr, Kisdobos u. 1-5.

Tel./fax: 96 / 556-200, 556-203

Weblapunk címe: www.psamk.sulinet.hu

e-mail: titkarsag@petofi-gyor.sulinet.hu 

 
Fenntartó és működtető: Győri Tankerületi Központ

 

Iskolánk bemutatása

Iskolánk, a Győri Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola Győr közkedvelt kertvárosában található. Ménfőcsanak dinamikusan fejlődő városrész, lakóinak száma több mint 10 000 fő, folyamatosan költöznek kisgyermekes családok, amelynek örömteli következménye, hogy tanulóink száma is folyamatosan emelkedik: jelenleg 636 fő, 28 tanulócsoportban. 15 osztály van az alsó tagozaton, és 13 osztály a felső tagozaton. Ebben a tanévben újabb létszámnövekedésre számítunk, így a városi önkormányzat támogatásával iskolabővítésre került sor: tetőtér beépítés.

A Ménfőcsanaki Petőfi-iskola nagy múltú intézmény, már 1802-ben működött itt iskola, nemcsak nagy múlttal, hanem rengeteg híres tanítvánnyal, iskolateremtő pedagógussal is rendelkezik. Csodálatos természeti és műemléki környezetben található, ahol a testi, szellemi és lelki fejlődéshez ideális körülményeket biztosítunk.

Pedagógiai programunk alapján fő feladatunknak tartjuk a klasszikus tudásanyag átadását, a biztos alapképességek magas szintű elsajátíttatását, ugyanakkor oly korszerű tudás közvetítését, amely által eredményes középiskolai felvételit tehetnek. Ez záloga a későbbiekben a sikeres, egyéni boldogulásnak. Az iskola fő erénye az igényes, magasan kvalifikált, sokrétű, 44 fős tantestület. 14 kolléga egyetemi diplomával rendelkezik, 9 fő szakvizsgázott pedagógus, 3 fő gyógypedagógus, 4 fő fejlesztő pedagógus. Három munkaközösségben dolgozik a tantestület: alsós mk., reál mk., humán mk. Az átlagéletkor 38 év, a legfiatalabb 25 éves, a legidősebb 60 éves. A szülői munkaközösséggel nagyon jó a kapcsolat, a település társadalmi-szociális helyzetéből adódóan családias a légkör. Győr másik kertvárosában lévő másik két intézménnyel szakmai együttműködés valósul meg. Iskolai könyvtári feladatainkkal is együttműködési megállapodásban látjuk el a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtárral.

Az első osztályban szótagoló módszerrel tanulnak diákjaink. Fejlesztő pedagógusaink fokozott segítséget nyújtanak a lassabban haladóknak olvasásból és nyelvtanból 1-3. osztályig. Erre a csoportbontás ad lehetőséget.

Gyógypedagógusunk pedig délutánonként egyéni, illetve kiscsoportos foglalkozásokon nyújt segítséget az egyéb tanulási nehézségekkel küzdőknek. Intézményünk több évtizede sportirányultságú, így hagyományaink, illetve helyi adottságaink: tágas sportpályák, tornaszobáink, műfüves pálya és a helyi sportszervezetekkel való együttműködés ideális lehetőséget biztosít a ma már kötelező mindennapos testnevelés bevezetéséhez. Alsó tagozaton gerinctornára járhatnak,  úszásoktatásban részesülnek. Évente sítábort szervezünk.

Nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelvek oktatására: az angol és német nyelv tanítását első osztálytól kezdjük, majd 4. osztályban heti 3 órában tanítjuk a választott idegen nyelvet. Második idegen nyelvből az átlagnál nagyobb választékot biztosítunk: hiszen az angol és német mellett lehetőséget biztosítunk az olasz nyelv elsajátítására is szakkör keretében. Számítástechnikát is első osztálytól tanulnak a gyerekek, két jól felszerelt, korszerű számítástechnikai teremben.

Tárgyi feltételeink az átlagnál jobbak, interaktív táblával 9 tanteremben rendelkezünk.

A közművelődési és könyvtári egység közelsége számtalan lehetőséget biztosít a délutáni művelődésre: rendhagyó órák, kiállítások, hangversenyek. Szakköreink, tanfolyamaink: ingyenes középiskolai előkészítők, zeneoktatás, néptánc-oktatás, színjátszó, diákújság-író, KRESZ-szakkör. Az alapítvány támogatásával a Csengetés diákújság évente 4 alkalommal jelenik meg a diákírók tollából.

A helyi egyházakkal nagyon jó kapcsolatban vagyunk, a tanév folyamán több közös programot szervezünk, a felekezeti hittanoktatás helyben, az iskola épületében folyik (egy csanaki katolikus, egy ménfői katolikus egy evangélikus és egy református lelkész és plébános atya vezetésével).

A szülői igényeknek megfelelően tanulóink számára reggeli ügyeletet, napközit és tanulószobás foglalkozást biztosítunk. Az országos kompetenciamérési eredményeink az elmúlt tanévben a 20 győri iskola között mind matematikából, mind szövegértésből a legjobbak voltak.

Kiemelten óraszámban tanítjuk a magyar nyelv és irodalmat, plusz egy órát biztosítunk szövegértésre és matematikaoktatásra.

2013 óta regisztrált Tehetségpontként működünk. Iskolánk több sikeres pályázattal foglalkozik, jelenleg is folynak pályázati megvalósítások. Lásd pályázatok menüpont.

Iskolánk kezdettől részt vesz a Magyar Tudományos Akadémia, és a Szegedi Tudományegyetem kísérleti programjában. Ez által pedagógusaink mérési kultúrája gazdagodott, a mérőanyagok rendszeres használata a tanulók körében nagyban hozzájárult ahhoz, hogy iskolánk az országos kompetenciaméréseken átlagon felül teljesít, a városi élmezőnyben az első öt között szerepel.

 

Iskolai munkaközösségek

Alsó tagozatos munkaközösség vezetője: Nagyné Venesz Judit
Humán intézményközi munkaközösség vezetője: Süveges Jusztínia
Reál munkaközösség (intézményközi) vezetője: Jakab Lászlóné

Egyéb

Iskolai sportkör vezetője: Nagy Tamás
A Szülők Közösségének elnöke: Gyurácz-Németh Ágnes

Tehetségpont TP 141 001 084

Stratégiai célok
Intézményünk több évtizede sportirányultságú, így hagyományaink, illetve helyi adottságaink: tágas sportpályák, tornaszobáink, műfüves pálya és a helyi sportszervezetekkel való együttműködés ideális lehetőséget biztosít a ma már kötelező mindennapos testnevelés bevezetéséhez. Alsó tagozaton gerinctornára járhatnak, 2. osztályban úszásoktatásban részesülnek. Évente sítábort szervezünk.
Nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelvek oktatására: az angol és német nyelv tanítását első osztálytól kezdjük, majd 4. osztályban heti 3 órában tanítjuk a választott idegen nyelvet. Második idegen nyelvből az átlagnál nagyobb választékot biztosítunk: hiszen az angol és német mellett lehetőséget biztosítunk az olasz nyelv elsajátítására is. Számítástechnikát is első osztálytól tanulnak a gyerekek, két jól felszerelt, korszerű számítástechnikai teremben.
Tárgyi feltételeink az átlagnál jobbak, interaktív táblával 9 tanteremben rendelkezünk.
A közművelődési és könyvtári egység közelsége számtalan lehetőséget biztosít a délutáni művelődésre: rendhagyó órák, kiállítások, hangversenyek. Szakköreink, tanfolyamaink: ingyenes középiskolai előkészítők, zeneoktatás, néptáncoktatás, természetjáró, színjátszó, modellező, diákújság-író, KRESZ-szakkör. Az alapítvány támogatásával a Csengetés diákújság évente 4 alkalommal jelenik meg a diákírók tollából.
A helyi egyházakkal nagyon jó kapcsolatban vagyunk, a tanév folyamán több közös programot szervezünk, a felekezeti hittanoktatás helyben, az iskola épületében folyik (egy csanaki katolikus, egy ménfői katolikus egy evangélikus és egy református lelkész és plébános atya vezetésével).
Kiemelten óraszámban tanítjuk a magyar nyelv és irodalmat, plusz egy órát biztosítunk szövegértésre és matematikaoktatásra.

A kiválasztott „jó gyakorlat” bemutatása

2013 óta regisztrált Tehetségpontként (TP 141 001 084 ) működünk, amelynek alapítását én kezdeményeztem. Iskolánk több sikeres pályázattal foglalkozik, jelenleg is folynak pályázati megvalósítások. Tehetséggondozó tevékenységünk során igyekszünk a sokszínűségre törekedni, az általános iskolai korosztálynak kézműves, drámajáték és kreatív gondolkodásfejlesztő és sportfoglalkozásokat tartunk. Mindez kiterjed a kommunikáció, matematikai, logikai, komplex művészeti kompetenciák, gyakorlati ismeretek, sport, játék, esetleg sakk területére.
Az általunk szervezett versenyeken és programokon a diákok játékosan és könnyedén bemutathatják kreativitásukat és sokoldalú képességeiket. Több olyan szakkör is működik mely nyitott más iskola tanulói számára is.
Célunk- együttműködő partnereink
A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései
Tevékenységünket városi és települési szintre kívánjuk kiterjeszteni. Együttműködünk a Városi Tehetségsegítő Tanáccsal, a Megyei Pedagógiai Intézettel, a Talentum Műhellyel, az Eötvös Loránd Fizika Társasággal, és a helyi civil szervezetekkel.
Az együttműködő partnerek összetétele:
Szakmai:

Józsa Tamás középiskolai tanár

Dr. Duró Zsuzsa tehetségfejlesztési szakértő

Gesztesi Gross Péter versenykoordinátor MPI

Havasréti BélánéTalentum Műhely vezető

Szegedi Tudományegyetem Képességfejlődés Kutatócsoport

Települési, önkormányzati:

Dr Somogyi Tivadar oktatásért felelős alpolgármester

Zilahi Tímea közművelődési igazgató

Nagy Vilmos közművelődési egységvezető

Szervezeti:

Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajztudós

Szilbekné Cseh Györgyi megyei szaktanácsadó, intézményvezető

Bolláné Takács Enikő ig, helyettes

Simon Lászlóné ig, helyettes

Macherné Bedőcs Rita Informatikatanár

Varga Mária alsós mk. vezető

A tehetségfejlesztés lépései:
Az elkövetkező években a következő programokat tervezzük:

Tehetségfejlesztés alapelveinek, módszereinek kidolgozása

Esettanulmányok készítése

Tesztek és szűrőanyagok kipróbálásának tapasztalatai, illetve ennek elemzése

Tehetséges gyerekek személyiségjegyeinek megismerése

Kreativitás egyéni fejlesztésének elősegítése, módszerének adoptálása, kidolgozása.

Elméleti anyag ismertetése a kollégákkal; megteremtve a kölcsönösséget.

Iskolák egymás közti kapcsolatrendszerének és tapasztalatcseréjének elősegítése.

Tantervi, vagy azon kívüli tehetséggondozó programok gyűjtése.

Intézménylátogatások szervezése.

Megvalósulás a gyakorlatban

Nevelőtestületi értekezlet tartása neves tehetségfejlesztő szakemberekkel: Városi Talentum Műhely vezető 2013 ősze

Dr. Duró Zsuzsa előadása 2013 tele

Tehetségdiagnosztizálás iskolai szinten 30 tanuló bevonásával, annak kiértékelése a szülők és nevelők előtt 2014

Tantestületi látogatás a budapesti Hubay Tehetségközpontba 2014 tavasza

Brainstorming módszerrel iskolai tehetségműhelyek létrehozása 2014 őszén

Tehetség -munkacsoportok megalakulása

Megvalósulás eredményessége:2014/2015. tanév

MATEHETSZ (TÁMOP 3.4.5-12) pályázatokon való sikeres részvétel,

Csoportos tehetségsegítő pályázat: versenyfelkészítő szakkör, vezeti

Logó számítástechnikai szakkör: Macherné Bedőcs Rita

Gazdagító programpár: Közlekedésismeret, Selmeci Lajos

Szülő-gyermek program: Futura központ látogatása Takács Andrásné

Felfedezettjeink 2015 pályázatra való tanulói delegálás Léb Eszter 8. oszt

Tanulói versenyeredményeink

A működés eredményességét bizonyítják iskolánk tanulóinak városi, megyei szintű sport- és tanulmányi versenyeken elért eredményei, amelyek a honlapunkon követhetőek.

Program referencia háttere:

A tehetségfejlesztést szolgálják az alábbi versenyek, vetélkedők programok:

Petőfi-hét eseményei

Ki tud többet Petőfiről vetélkedő

Kirándulási terv Petőfi nyomában

Petőfi-díj

Vásárhelyi Pál Komplex Természettudományi Verseny

Szövegértési verseny alsó és felső tagozatban

Humánerőforrás :
Szakmai vezetők: Pusztai Róbertné, Dr. Vörös Ferencné