Órarend
Szülőknek

 

„Mivel mindenki a maga módján látja a világot,
a maga módján éli meg nehézségeit és sikereit,
tanítani annyi, mint élni a lehetőséggel.”
/Paulo Coelho/

„Nincs boldogság a földön csak annak, aki embertársait szereti.”
/Móra Ferenc/

Alsó tagozaton e gondolatok szellemében végezzük nevelő-oktató munkánkat. Ennek érdekében olyan gyermekközpontú iskola megteremtése a célunk, ahol szülő, diák, pedagógus egyaránt jól érzi magát. Törekszünk a vidám, szeretetteljes légkör és a kellemes környezet kialakítására. További célunk a sokoldalú személyiségfejlesztés, az általános és európai értékek, erkölcsi normák továbbadása. Kiemelt feladatnak tekintjük az alapkészségek biztos kialakítását, a képességek fejlesztését, a tehetséggondozást, a tanulási és beilleszkedési nehézségek enyhítését, valamint a szociális hátrányok csökkentését. Fontos, hogy időt hagyjunk a gyakorlásra, érésre, a lemaradók segítésére. A megvalósításban jelentős szerepe van a fejlesztő foglalkozásoknak és a differenciált tanulásszervezésnek. Nagy gondot fordítunk a tehetséges tanulók tovább fejlesztésére, minél több lehetőséget biztosítva számukra – szakkörök, tanulmányi versenyek. Ebben a szakaszban kerül sor a helyes tanulási szokások kialakítására. Segítjük az egészséges életmódra nevelést – mindennapi testnevelés, délutáni sportfoglalkozások, helyes étkezési és tisztálkodási szokások, fogápolás. Nevelésünkben nagy hangsúlyt kap a környezettudatos magatartás – szelektív hulladékgyűjtés, aktuális és igényes dekorációk, legyen igény a környezet rendben tartása.
Ebben az életszakaszban nevelésünk alapozó jellegű, mely épít a családi és óvodai nevelés eredményeire. Nagy figyelmet fordítunk a magatartás formálására, a viselkedéskultúra fejlesztésére.
Az óvoda – iskola kapcsolatának erősítése érdekében fontos az együttműködés – „Sulihívogató” programjaink: kézműves foglalkozás, játékos délután, nyílt tanítási nap, szülői értekezlet – ezeken a találkozásokon megismerkedhetnek iskolánk életével, az itt tanító pedagógusokkal, a leendő elsős tanító nénikkel. Igyekszünk az átmenetet megkönnyíteni az óvodából az iskolába /közös programok, óvónők és óvodások látogatása az iskolában, tanítók látogatása az óvodában/, valamint a 4. osztályból az ötödikbe.
A feladatok megvalósításában számítunk a szülők segítségére. A biztos családi háttér, a nyugodt otthoni légkör támogatja a kisdiákokat. Célunk közös, partnerként kell együttműködnünk. Fontos, hogy ezt tanulóink is érezzék. A szülői értekezletek, fogadóórák, egyéni fogadók, közös programok jó alkalmat biztosítanak a problémák megbeszélésére. Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy rendszeresen éljenek ezekkel a lehetőségekkel.
Tagozatunk erőssége – a kétévente sorra kerülő szülői elégedettségi felmérés is ezt támasztja alá – még a szabadidős programok szervezése. A változatos foglalkozásokkal – színházlátogatások, hangversenyek, kirándulások, túrák, sportversenyek, pályázatok, tanulmányi versenyek… – elősegítjük gyermekeink szabadidejének tartalmas és kellemes időtöltését, s hozzájárulunk a pozitív emberi értékek fejlesztéséhez.


ÉvfolyamOsztályOsztályfőnök
1.1.aPappné Herold Rozália
1.bNagyné Venesz Judit
1.cBődiné Kóbor Erika
2.2.aKovácsné Gelencsér Magdolna
2.bDr. Kustosné Wulcz Gabriella
2.cPatai Klára
2.dDr. Tóthné Rácz Melinda
3.3.aTóth Katalin
3.bVorigin Lászlóné
3.cPápainé Haczai Judit
3.dKovács Ildikó
4.4.aHorváth Ildikó
4.bMészáros Márta
4.cPetőfalvi Katalin
4.dRusznyák Éva

 

A napközi rendje:

 1. Ebédelés a beosztásnak megfelelően
 2. Játék a szabadban
 3. Tanulás
 4. Uzsonna
 • Szabadidős foglalkozás
 • Ügyelet

1. Ebédelés: az utolsó tanítási óra végeztétől 14:00- ig
2. Játék a szabadban:
Életkori sajátosságaikból adódóan a tanulóknak biztosítani kell a szabad levegőn eltöltött időt és teret. A játék során kielégül mozgásigényük, fejlődnek különböző képességeik, ismereteket szereznek és alkalmazzák azokat. A játékok lehetnek irányított, vagy spontán játékok. Az utóbbi esetében feladatunk figyelemmel kísérni tevékenységüket, szociális kompetenciájuk fejlődési folyamatát.
3. Tanulás: 14:00- 15:15
Minden napközis csoportban egységes, „védett” tanulási időt biztosítunk. Minden csoportnak van saját foglalkozási terve, ami segíti az éves munkát. A foglalkozási tervnek tartalmaznia kell a csoport tanulmányi munkával kapcsolatos feladatait, szabadidős tevékenységeket, programokat.
4. Uzsonna: 15:15- 15:30
5. Szabadidős foglalkozás: 15:30- 16:30
Témakörök:

 • Kézműves foglalkozás
 • Kulturális foglalkozás: zene, irodalom, népművészet, ünnepek
 • Sportfoglalkozás
 • Természetismereti foglalkozás: környezetünk változásai- évszakok, egészséges életmód, környezetkultúra stb.
 • Szakkörök, fejlesztés: sport, rajz

6. Ügyelet: 16:30- 17:00
Mindkét épületben 2-2 nevelő látja el a feladatot

Színházi előadások alsó tagozatban   
ElőadásCímeIdejeHelyszíne
1.Münchausen báró kalandjai2017. november 21.Vaskakas Művészeti Központ
2.Csoda és Kósza2018. január 23.Vaskakas Művészeti Központ
3.Pinokkió2018. március 20.Vaskakas Művészeti Központ
4.Hamupipőke2018. június 5.Vaskakas Művészeti Központ

Hangversenyek alsó tagozatban   
HangversenyCímeIdejeHelyszíne
1.Dániel Balázs: Boogie Woogie Trió2017. október 11.Richter-terem
2.Prokofjev: klasszikus szimfónia2017. december 6.Richter-terem
3.Sosztakovics: Ünnepi nyitány Dukas: Bűvészinas2018. február 28.Richter-terem
4.Kortárs zeneszerző és hangulatok2018. május 2.Richter-terem

Kapcsolattartás:

 • azonos évfolyamon tanítókkal
 • azonos szakú tanárokkal
 • azonos tárgyat tanítókkal
 • könyvtárosokkal
 • napközis nevelőkkel
 • népművelőkkel
 • óvónőkkel
 • szülőkkel
 • védőnőkkel

Bolláné Takács Enikő (igh.)

 

 

Napközi

Iskolánkban alsó tagozaton működik napközi otthon. Mivel az igény évről – évre növekszik, tanulóinknak jelenleg 10 csoportban biztosítunk ellátást.

Felvételi kérelmek és elbírálásuk

Az első osztályos tanulók szülei a beiratkozáskor, a magasabb évfolyamba járó tanulók szülei az adott tanév megkezdése előtt, meghatározott időpontban, az iskola által biztosított formanyomtatványon kérhetik gyermekük felvételét a napközi otthonba. Az iskolaváltó, tanév közben érkező tanuló felvételét a szülő a tanulói jogviszony létrejöttekor kérheti.
A felvételről – a fenntartó által meghatározott csoportok és létszámok függvényében – az iskola igazgatója dönt.
A jogszabályi előírásnak megfelelően biztosan felvételre kerülnek azok a tanulók, akik a tanórai munkájuk szöveges értékelésében „felzárkóztatásra szorul” minősítést kapnak, és fejlődésük, haladásuk érdekében a szüleik kérik a napközi otthoni ellátást, valamint azok a tanulók, akiknek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezi.
A felvétel során előnyben részesülnek azok a hátrányos helyzetű tanulók, akiket családi körülményeik, szociális helyzetük miatt a jegyző védelembe vett, illetve akik után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak.

Térítési kötelezettség

A napközi otthoni foglalkozás ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás.
A napi három (tízórai, ebéd, uzsonna), illetve egy (ebéd) étkezésért a szülőknek a vonatkozó jogszabályokban megállapított térítési díjat kell fizetniük, illetve az abban meghatározottak szerint kedvezményt lehet igényelniük. A kedvezmény igénybevételéhez a megfelelő igazolásokat a konyhavezetőhöz kell benyújtani. Az étkezési díjak befizetése havi rendszerességgel, előre történik. A befizetésre két nap áll a szülők rendelkezésére.

A napköziről:

A napközi tevékenységrendszere kiegészíti, bővíti a tanórai munka keretében folyó nevelő-oktató munkát, de olyan művelődési anyagot is közvetít, amely kiszorul a tanítási órákról, a családi nevelésből, amely egészen újat is ad, ami a gyermeki személyiség minél sokoldalúbb, teljesebb fejlődését szolgálja.
Nagyon fontos, hogy a gyermekeinket megtanítsuk tanulni. Közös előkészítés után önállóan, állandó ellenőrzés mellett tanulják meg a legalapvetőbb technikákat, oldják meg a feladatokat. Jó lenne elérni, hogy a tanulás örömforrás legyen a számukra. Fontos a hangos olvasás gyakorlása közösen, de lehetőség szerint egyénileg is.

Célok, feladatok:

 • a tanítás-tanulás folyamatának segítése a tanulási időben / a nyugodt és eredményes felkészülés biztosítása, hiánypótlás, segítségnyújtás a tanulmányi munkában való előrehaladáshoz, a tanulási iránti vágy felkeltése /
 • a szabadidő hasznos eltöltése és ehhez a feltételek biztosítása
 • a kommunikációs készségek fejlesztése, saját vélemény érthető megfogalmazása, mások véleményének türelmes meghallgatása
 • egymás segítése a játékban, a közösen végzett tevékenység örömének átélése, közösségépítés
 • a gyermek komplex személyiségének fejlesztése
 • környezettudatos magatartás kialakítása
 • az olvasás megkedveltetése
 • fegyelmezett magatartás – köszönés, sorakozás, tanulóidőben való viselkedés – kialakítása
 • rendszeres, jó munkakapcsolat kialakítása az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal
 • egészséges életmódra nevelés / mozgáskultúra fejlesztése, egészséges és kulturált táplálkozás, higiéniás szokások rögzítése, helyes testtartás betartása, az időjárásnak megfelelő öltözködés /

Konkrét feladatok:

 • szokásrend kialakítása – ebédlői és étkezési rend, udvari szabályok
 • ebédeltetési idő megismerése, betartása
 • magatartás-szorgalom értékelése változatos módszerekkel
 • felelősi rendszer kialakítása
 • csoporttörvények megfogalmazása a tanulókkal közösen
 • az iskolai szabályok betartatása
 • a nyugodt tanulási körülményeinek biztosítása – a tanulási idő pontos betartása
 • a tanulás segítése / tanulásirányítás különböző módszerekkel /
 • szóbeli és írásbeli házi feladatok rendszeres számonkérése
 • minőségi és mennyiségi ellenőrzés
 • a betervezett foglalkozások megtartása
 • a kulturális programokon való részvétel
 •  rendszeres gyakoroltatás
 • szükséges segédanyagok biztosítása
 • manuális készségek fejlesztése
 • kötődések, érzelmek kialakítása, elmélyítése

Napközis feladatok és programok havi lebontásban:

Szeptember:

 • munkaterv megbeszélése, célok és feladatok egyeztetése
 • napközis naplók megnyitása, szabályos vezetésének megbeszélése
 • az elsős gyerekek beszoktatása
 • ebédeltetési rend
 • a magyar népmese hetének programjain való részvétel – Bezerédj-kastély
 • osztálydekoráció segítése

Október:

 • október 6. , október 23. megemlékezés
 • október 1. – zene világnapja, idősek világnapja – beszélgetés csoportszinten
 • október 15. – a kézmosás világnapja
 • állatok világnapja: rövid leírások állatokról, állati érdekességek és rekordok, állatos játékok, állatos mesékhez illusztráció
 • hulladékgyűjtés
 • őszi témájú képek festése
 • szüreti népszokások

November:

 • advent jelentése, szokások
 • adventi naptár, koszorú
 • egészségnap

December: 

 • Mikulás ünnepség
 • karácsonyfadíszek készítése a közös fára
 • téli és karácsonyi dalokból énekverseny

Január:

 • téli játékok a szabadban
 • farsang megszervezése, lebonyolítása a délelőttös kollégákkal együtt
 • farsangi álarcok, jelmezek
 • féléves munka értékelése

Február:

 • korcsolyázás
 • téli népszokások, jeles napok

Március:

 • télűzés hagyományai
 • március 6. energiatakarékossági világnap – beszélgetés csoportszinten
 • március 8. nőnap
 • március 15. megünneplése – ünnepi dekoráció
 • március 22. víz világnapja csoportszinten
 • március 27. színház világnapja

Április:

 • húsvéti foglalkozás, népszokások gyűjtése, locsolóversek
 • április 7. egészségügyi világnap – csoportszinten
 • április 11. költészet napjáról megemlékezés – József Attila életének rövid ismertetése, gyerekeknek írt versei, a költő képe
 • április 22. Föld világnapja – kapcsolódó rajzok, színezők, feladatok csoportszinten

Május:

 • májusfa állításának szokása
 • tavaszi dalok éneklése
 • pünkösdi király választásának hagyománya
 • madarak és fák napja
 • családi ünnepek – a család fontossága
 • családi nap szervezése a délelőttös kollégákkal

Június:

 • gyermeknapi programok szervezése közösen
 • tanulmányi kirándulás lebonyolítása az osztálytanítókkal
 • játékdélután szervezése
 • naplók ellenőrzése, lezárása
 • az éves munka értékelése

A napközi rendje

 • Ebédeltetés: 11:40-14:00 óráig. A kulturált étkezési szokások kialakítása és megkövetelése.
 • Játék, levegőzés: A kisiskolás legtermészetesebb tevékenysége a játék. A jól megválasztott játékok ellazítanak, pihentetnek. A napi tevékenységek között mindig törekszünk arra, hogy a gyermekek szabadon, önállóan választott társakkal, irányítás nélkül játszhassanak. Erre a délutáni levegőzés a legalkalmasabb.
 • Tanulási idő: A tanulási idő védett, minden nap 14:00-15:15 óráig tart. A tanulás befejezése után, még a tanulási időben gyakorló feladatokat kapnak a gyerekek (fejlesztés, felzárkóztatás).
 • Uzsonna: 15:15-15:30
 • Szabadidős foglalkozások: 15:30-16:30. Naponta más – más témájú foglakozásokon vesznek részt a gyerekek.
 • Közösen szervezett programok:
  • Alkalmanként kínálunk a gyerekeknek közös programokat (mozi- és kiállítás-látogatás, séta lakóhelyünkön, stb.)
  • Minden hónap utolsó péntekén szabadidős foglalkozásokat szervezünk jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódva (sport- kézműves- játékfoglalkozások, vetélkedők). Erre meghívjuk az óvodásokat, – mindig más-más csoportot.
Napközis nevelők
Bolláné Takács Enikő igh.
Fejlesztő csoportok

Kislétszámú, fejlesztő csoportok működése iskolánkban, vagyis: a kisgyermekek

egyéni bánásmódhoz való jogának gyakorlati érvényesülése az alsó tagozaton.

Iskolánk folyamatosan próbál annak a nagy kihívásnak megfelelni, hogy minden ide járó kisgyerek a neki megfelelő formában, neki megfelelő ütemben és módszerekkel találkozzon az iskolában elsajátítandó tudással. Alapvető célunk, hogy tanulóink munkájuk során elsősorban sikerélménnyel és ne a bénító kudarccal találkozzanak. Mindez azért is fontos, mert az alapozó szakaszban, tehát az alsó tagozaton ismerkednek meg a tudásszerzés élményével, itt alapozódik meg hosszú időre a tanuláshoz való viszonyuk. Ha folyamatos kudarc éri őket, hamar elvesztik azt a lelkesedésüket, amely kezdetben, az iskolába lépés idején még jellemezte őket.

Intézményünkben azt tartjuk elérendő célnak, hogy az idejáró gyerekek valamennyien jól érezzék magukat, megbízzanak tanáraikban, és valamennyien annak tudatában legyenek, hogy a tanulás során, bármely problémájukra gyors, egyénre szabott segítséget kapnak. Így remélhetjük csak, hogy a tanuláshoz fűződő jó viszonyuk megmarad. Ez számunkra egyben a minőségi munka követelményét is jelenti.
Ennek a célnak mind jobb megvalósulása érdekében a magyar nyelv és irodalom tantárgyat 3 csoportban tanítjuk az alsó tagozat első három évfolyamán. Ezek közül az egyik csoport 10 fős kislétszámmal működik, és a gyerekek a törzsanyagon kívül speciális, a részképességeket célzottan, egyénre szabottan fejlesztő feladatokat is végeznek, fejlesztő pedagógusok irányítása mellett.

Az első évfolyamon folyó kiscsoportos munka különösen felelősségteljes, mivel ebben az osztályban alapozzuk meg a gyerekek betűhöz, az íráshoz és olvasáshoz való viszonyát. A tanítás egy erőteljesebben szótagoltató, speciálisabb tankönyvcsalád és módszer (Meixner Ildikó: Játékház c. tk. családja) segítségével történik. Ez a módszer messzemenően figyelembe veszi a magyar nyelv sajátosságait, logopédiai alapokon áll, és fejleszti az írás és olvasás elsajátításához szükséges részképességeket. Így azoknál a kisgyerekeknél is egy megalapozottabb olvasni és írni tudást eredményez, akiknél néhány részképesség még fejlesztésre szorul.

A kislétszámú csoportban való tanulás azoknak a kisgyerekeknek hasznos, akik esetleg az óvodában makacs, nehezen javuló beszédhibával logopédushoz jártak, mert az olvasástanítási módszer segít a helyére rakni a beszédhangokat, és kiküszöbölni a betűtévesztéseket. Hasznos lehet azok számára is, akik még nem olyan ügyesen és szívesen használják a ceruzát, valamiért tiltakoznak a rajzolás ellen, vagy éppen nem szívesen hallgatnak még mesét, tanulnak verset. Mivel az ilyen jellegű problémák az esetek többségében nem állnak összefüggésben a gyerek értelmi képességével, de alapvetően nehezíthetik a sikeres tanulást, ezért érdekünk, hogy a gyermek a neki megfelelő tempóban, módszerrel, nyugodtan, egyénre szabott feladatok végzésével, értelmi képességének megfelelően és ne gyengébben teljesítsen. Megmaradjon, illetve fejlődjön önbizalma, tanulásba vetett hite.

Iskolánkban ezek a csoportok már hosszú múltra tekintenek vissza. Az első csoport az 1996/1997-es tanévtől indult az első évfolyamon. Később, az 1999/2000. tanévtől, szülői kérésre, már a második évfolyamon is tovább folyhatott a munka. Jelenleg az alsó tagozat első három évfolyamán működnek a csoportok (a bővítés a 2006/2007-es tanévtől, szintén szülői kérésre történt). A harmadikos csoport megalakulásáig csak egy fejlesztő pedagógus (nyelv és beszédfejlesztő végzettséggel), a tavalyi tanévtől már két fejlesztő pedagógus (differenciáló pedagógus végzettséggel) dolgozik a rendszerben.

A csoportok működésére kezdetektől fogva jellemző volt az átjárhatóság, melynek lényege, hogy ha egy kisgyermek tanulási teljesítménye nem teszi indokolttá tovább a speciális feladatok végzését, kikerülhet a csoportból, de akinél ez indokolt, a felsőbb évfolyamon is bekapcsolódhat a csoport munkájába. Fontos tudni, hogy iskolánk minden tanulójának azonos követelményszintnek kell megfelelnie.

Fejlesztő órákat délutáni óraszámban a 4. évfolyamon is tartunk tanulóinknak. Folyamatos kapcsolatban vagyunk az iskola logopédusával, aki szakmai tanácsaival segíti munkánkat. Indokolt esetben a speciális szakszolgálatok (Győri Kistérségi Pedagógiai és Gyermekpszichológiai Szolgáltató Központ stb.) szakembereihez fordulunk segítségért, tanácsért, ill. néhány esetben tőlük várhatjuk a törvény adta jogok és kedvezmények megítélését az arra rászoruló gyermekeink számára.

Szívesen állunk az érdeklődő szülők rendelkezésére.

Bolláné Takács Enikő (Igazgatóhelyettes)

Sportélet

Sulifoci

A klub legfiatalabb focistája éppen akkor született, mikor az utánpótlás-nevelés Győr-Ménfőcsanakon megkezdődött. Így a most ötesztendős labdarúgó-palántának nem kell sehová sem utaznia, ha szervezett keretek között szeretne futballt tanulni. Öt éve harminc fiatallal és két korosztállyal kezdődött a munka, jelenleg százhúsz gyerekkel és öt utánpótláscsapattal dolgoznak.

A gyerekek nagy része a helyi általános iskola tanulója, így a szülőknek nagy segítséget jelent (főleg a kicsiknél), hogy az edzések az iskolai foglalkozásokhoz igazodnak, az edzők és pedagógusok megoldják, hogy a gyerekek a foglalkozásokra eljussanak.

A sportegyesület és az általános iskola vezetőinek közös célja egy olyan helyi utánpótlásbázis létrehozása, ahol a gyerekek amellett, hogy szervezett keretek között sportolhatnak, mozoghatnak, nagyon jó alapokat kaphatnak ahhoz, hogy akár később élsportolók lehessenek. Ugyanakkor így erősebb kötődés alakulhat ki szülővárosukkal.

A szakmai munkát Havas Máté irányítja és fogja össze, mivel az öt korosztály öt különböző feladatot jelent. A legkisebbeknél az a legfontosabb, hogy megszeressék a labdarúgást. Arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy ez csak játék, bár azért szép fokozatosan a szabályokkal is meg kell ismertetni őket. A 9-11 éveseknél már előtérbe kerül a technika és a csapatjáték. A még nagyobbaknál a technika mellé a taktika is társul, no meg a megfelelő erőnlét megszerzése.

Győr városban egyedülálló módon az egyesületi és az iskolai sport teljesen összefonódik. Így a gyerekek az iskolák közötti és az egyesületi tornákon egyaránt részt vehetnek. Nem beszélve arról, hogy a gyerekek szinte egész nap együtt vannak, együtt tanulnak, játszanak és a szabadidejüket is együtt töltik. A kicsik között a legeredményesebb U9 csapatból 8-an például egy osztályba  járnak.

Az egységesség és a jó csapatszellem megmutatkozik az eredményekben is. Az U11-esek (II. korcsoportosok) a Városi Diákolimpián 3. helyezettek lettek. Az U9-esek (I. korcsoportosok) a Városi Diákolimpiát megnyerték, a májusi megyei döntőn a második helyet érték el. 2006 decemberében pedig a Fehér Miklós Emléktornáról hozták el a kupát neves győri iskolák csapatai elől. A ménfőcsanaki klub által rendezett tornát a 9 évesek megnyerték, a 7 évesek pedig ezüstérmet szereztek. 2007. január elején Ausztriából egy nemzetközi tornáról három korosztály két arany és egy ezüstéremmel tért haza, a nyári tornáról pedig egy első és egy negyedik helyezéssel.

Köszönjük a ménfőcsanaki sportklubnak, az iskola tanárainak és vezetésének, legfőképpen a szülőknek a támogatást. Továbbra is számítunk rájuk. Az edzőknek és a focistapalántáknak pedig sok sikert, sok – sok gólt, érmet és kupát kívánunk.

Nagyné Venesz Judit