Szülőknek

„Mivel mindenki a maga módján látja a világot,

a maga módján éli meg nehézségeit és sikereit,

tanítani annyi, mint élni a lehetőséggel.”

/Paulo Coelho/

„Nincs boldogság a földön csak annak, aki embertársait szereti.”

/Móra Ferenc/

Alsó tagozaton e gondolatok szellemében végezzük nevelő-oktató munkánkat. Ennek érdekében olyan gyermekközpontú iskola megteremtése a célunk, ahol szülő, diák, pedagógus egyaránt jól érzi magát. Törekszünk a vidám, szeretetteljes légkör és a kellemes környezet kialakítására. További célunk a sokoldalú személyiségfejlesztés, az általános és európai értékek, erkölcsi normák továbbadása. Kiemelt feladatnak tekintjük az alapkészségek biztos kialakítását, a képességek fejlesztését, a tehetséggondozást, a tanulási és beilleszkedési nehézségek enyhítését, valamint a szociális hátrányok csökkentését. Fontos, hogy időt hagyjunk a gyakorlásra, érésre, a lemaradók segítésére. A megvalósításban jelentős szerepe van a fejlesztő foglalkozásoknak és a differenciált tanulásszervezésnek. Nagy gondot fordítunk a tehetséges tanulók tovább fejlesztésére, minél több lehetőséget biztosítva számukra – szakkörök, tanulmányi versenyek. Ebben a szakaszban kerül sor a helyes tanulási szokások kialakítására. Segítjük az egészséges életmódra nevelést– mindennapi testnevelés, délutáni sportfoglalkozások, helyes étkezési és tisztálkodási szokások, fogápolás. Nevelésünkben nagy hangsúlyt kap a környezettudatos magatartás– szelektív hulladékgyűjtés, aktuális és igényes dekorációk, legyen igény a környezet rendben tartása.

Ebben az életszakaszban nevelésünk alapozó jellegű, mely épít a családi és óvodai nevelés eredményeire. Nagy figyelmet fordítunk a magatartás formálására, a viselkedéskultúra fejlesztésére.

Az óvoda– iskola kapcsolatának erősítése érdekében fontos az együttműködés– „Sulihívogató” programjaink, kézműves foglalkozások, játékos délután, nyílt tanítási nap, családi nap, szülői értekezlet– ezeken a találkozásokon megismerkedhetnek iskolánk életével, az itt tanító pedagógusokkal, a leendő elsős tanító nénikkel. Igyekszünk az átmenetet megkönnyíteni az óvodából az iskolába /közös programok, óvónők és óvodások látogatása az iskolában, tanítók látogatása az óvodában/.

A feladatok megvalósításában számítunk a szülők segítségére. A biztos családi háttér, a nyugodt otthoni légkör támogatja a kisdiákokat. Célunk közös, partnerként kell együttműködnünk. Fontos, hogy ezt tanulóink is érezzék. A szülői értekezletek, fogadóórák, egyéni fogadók, közös programok jó alkalmat biztosítanak a problémák megbeszélésére. Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy rendszeresen éljenek ezekkel a lehetőségekkel.

Tagozatunk erőssége még a szabadidős programok szervezése. A változatos foglalkozásokkal– színházlátogatások, hangversenyek, kirándulások, túrák, sportversenyek, pályázatok, tanulmányi versenyek…– elősegítjük gyermekeink szabadidejének tartalmas és kellemes időtöltését, s hozzájárulunk a pozitív emberi értékek fejlesztéséhez.

Évfolyam

Osztály

Osztályfőnök

1.

1.a

Kovácsné Gelencsér Magdolna

1.b

Dr. Kustosné Wulcz Gabriella

1.c

Simonné Farkas Beáta

2.

2.a

Tóth Katalin

2.b

Nagyné Venesz Judit

2.c

Bődiné Kóbor Erika

3.

3.a

Rusznyák Éva

3.b

Tímárné Takács Eszter

3.c

Imrő Fruzsina

4.

4.a

Pápainé Haczai Judit

4.b

Vorigin Lászlóné

4.c

Rokobné Morvay Diána

egyéni fogadóóra időpontja alsó tagozaton

Kovácsné G. Magdolna

kedd 1.ó

Dr. Kustosné W. Gabriella

kedd 1.ó

Simonné F. Beáta

szerda 5. ó

Tóth Katalin

péntek 3.ó

Nagyné V. Judit

szerda 1.ó

Bődiné K. Erika

kedd 5.ó

Rusznyák Éva

kedd 3.ó

Tímárné T. Eszter

kedd 1.ó

Imrő Fruzsina

hétfő 4.ó

Pápainé H. Judit

kedd 3.ó

Vorigin Lászlóné

csüt. 3.ó

Rokobné M. Diána

hétfő 3.ó

Berkiné Cs. Judit

csüt. 5.ó

Vadné U. Brigitta

hétfő 4.ó

Dr. Tóthné R. Melinda

hétfő 3.ó

Feketéné V. Veronika

péntek 4.ó

Nagy Zsuzsanna

péntek 5.ó

Kótun Viktória

hétfő 5.ó

Fabinyi Ferencné

kedd 5.ó

Polgár Jánosné

hétfő 5.ó

Takács Enikő

szerda 4.ó

Németh Andrea

kedd 2.ó

Bartalné P. Bettina

péntek 3.ó

Pusztai Róbertné

hétfő 2.ó

 

Napközi

Iskolánkban az alsó tagozaton működik napközi otthon. Tanulóinknak jelenleg 11 csoportban biztosítunk ellátást.

Felvételi kérelmek és elbírálásuk

Az első osztályos tanulók szülei a beiratkozáskor, a magasabb évfolyamba járó tanulók szülei az adott tanév megkezdése előtt, meghatározott időpontban, az iskola által biztosított formanyomtatványon kérhetik gyermekük felvételét a napközi otthonba. Az iskolaváltó, tanév közben érkező tanuló felvételét a szülő a tanulói jogviszony létrejöttekor kérheti.
A felvételről – a fenntartó által meghatározott csoportok és létszámok függvényében – az iskola igazgatója dönt.
A jogszabályi előírásnak megfelelően biztosan felvételre kerülnek azok a tanulók, akik a tanórai munkájuk szöveges értékelésében „felzárkóztatásra szorul” minősítést kapnak, és fejlődésük, haladásuk érdekében a szüleik kérik a napközi otthoni ellátást, valamint azok a tanulók, akiknek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezi.
A felvétel során előnyben részesülnek azok a hátrányos helyzetű tanulók, akiket családi körülményeik, szociális helyzetük miatt a jegyző védelembe vett, illetve akik után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak.

Térítési kötelezettség

A napközi otthoni foglalkozás ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás.
A napi három (tízórai, ebéd, uzsonna), illetve egy (ebéd) étkezésért a szülőknek a vonatkozó jogszabályokban megállapított térítési díjat kell fizetniük, illetve az abban meghatározottak szerint kedvezményt lehet igényelniük. Az étkezési díjak befizetése havi rendszerességgel, előre történik.

A napköziről:

A napközi tevékenységrendszere kiegészíti, bővíti a tanórai munka keretében folyó nevelő-oktató munkát, de olyan művelődési anyagot is közvetít, amely kiszorul a tanítási órákról, a családi nevelésből, amely egészen újat is ad, ami a gyermeki személyiség minél sokoldalúbb, teljesebb fejlődését szolgálja.
Nagyon fontos, hogy a gyermekeinket megtanítsuk tanulni. Közös előkészítés után önállóan, állandó ellenőrzés mellett tanulják meg a legalapvetőbb technikákat, oldják meg a feladatokat. Jó lenne elérni, hogy a tanulás örömforrás legyen a számukra. Fontos a hangos olvasás gyakorlása közösen, de lehetőség szerint egyénileg is.

Célok, feladatok:

 • a tanítás-tanulás folyamatának segítése a tanulási időben / a nyugodt és eredményes felkészülés biztosítása, hiánypótlás, segítségnyújtás a tanulmányi munkában való előrehaladáshoz, a tanulási iránti vágy felkeltése /
 • a szabadidő hasznos eltöltése és ehhez a feltételek biztosítása
 • a kommunikációs készségek fejlesztése, saját vélemény érthető megfogalmazása, mások véleményének türelmes meghallgatása
 • egymás segítése a játékban, a közösen végzett tevékenység örömének átélése, közösségépítés
 • a gyermek komplex személyiségének fejlesztése
 • környezettudatos magatartás kialakítása
 • az olvasás megkedveltetése
 • fegyelmezett magatartás – köszönés, sorakozás, tanulóidőben való viselkedés – kialakítása
 • rendszeres, jó munkakapcsolat kialakítása az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal
 • egészséges életmódra nevelés / mozgáskultúra fejlesztése, egészséges és kulturált táplálkozás, higiéniás szokások rögzítése, helyes testtartás betartása, az időjárásnak megfelelő öltözködés /

 

 

Konkrét feladatok:

 • szokásrend kialakítása – ebédlői és étkezési rend, udvari szabályok
 • ebédeltetési idő megismerése, betartása
 • magatartás-szorgalom értékelése változatos módszerekkel
 • felelősi rendszer kialakítása
 • csoporttörvények megfogalmazása a tanulókkal közösen
 • az iskolai szabályok betartatása
 • a nyugodt tanulási körülményeinek biztosítása – a tanulási idő pontos betartása
 • a tanulás segítése / tanulásirányítás különböző módszerekkel /
 • szóbeli és írásbeli házi feladatok rendszeres számonkérése
 • minőségi és mennyiségi ellenőrzés
 • a betervezett foglalkozások megtartása
 • a kulturális programokon való részvétel
 • rendszeres gyakoroltatás
 • szükséges segédanyagok biztosítása
 • manuális készségek fejlesztése
 • kötődések, érzelmek kialakítása, elmélyítése

A napközi rendje

 • Ebédeltetés: 11:40-14:00 óráig. A kulturált étkezési szokások kialakítása és megkövetelése.
 • Játék, levegőzés: A kisiskolás legtermészetesebb tevékenysége a játék. A jól megválasztott játékok ellazítanak, pihentetnek. A napi tevékenységek között mindig törekszünk arra, hogy a gyermekek szabadon, önállóan választott társakkal, irányítás nélkül játszhassanak. Erre a délutáni levegőzés a legalkalmasabb.
 • Tanulási idő: A tanulási idő védett, minden nap 14:00-15:15 óráig tart. A tanulás befejezése után, még a tanulási időben gyakorló feladatokat kapnak a gyerekek (fejlesztés, felzárkóztatás).
 • Uzsonna: 15:15-15:30
 • Szabadidős foglalkozások: 15:30-16.
 • Ügyelet: 16-17.

Közösen szervezett programok:

Alkalmanként kínálunk a gyerekeknek közös programokat (mozi- és kiállítás-látogatás, séta lakóhelyünkön, stb.)

 

Napközis feladatok és programok havi lebontásban:

Szeptember ·       munkaterv megbeszélése, célok és feladatok egyeztetése

·       E- napló vezetésének megbeszélése

·       az elsős gyerekek beszoktatása

·       ebédeltetési rend kialakítása

·       osztálydekoráció segítése

·       folyosó dekorálása

·       Sport nap szept. 25.

Október ·       Magyar Népmese hete- Meserétes, rajzpályázat
November ·       Adventi készülődés

·       Karácsonyi hagyományőrző adventi játszóház- csoportonként

December ·       Karácsonyi dekorációk készítése, tantermek, folyosók díszítése
január ·       Féléves munka értékelése
február ·       Farsangi bálon való aktív részvétel
március ·       Petőfi héten való aktív részvétel

·       Házi versenyek

·       Digitális témahét márc. 22.

április ·       Tavaszi vetélkedő: Malom és sakk bajnokság– csoportonként

·       Fenntarthatósági témahét ápr.19.

május ·       Gyereknap- aszfaltrajz verseny

·       Túra, séta Ménfőcsanakon

·       Családi nap máj.29.

június ·       Gyereknap jún. 14.

·       Az éves munka értékelése

 

 

 

 

Napközis órarend 2020/2021. tanév

  oszt. hétfő kedd szerda csütörtök péntek
1. 1.a Kovácsné G. Magdolna Vadné Ugrai Brigitta Vadné Ugrai Brigitta Vadné Ugrai Brigitta Vadné Ugrai Brigitta
2. 1.b Dr. Tóthné R. Melinda Dr. Tóthné R. Melinda Dr. Tóthné R. Melinda Dr. Tóthné R. Melinda Dr. Tóthné R. Melinda
3. 1.c Feketéné V. Veronika Feketéné V. Veronika Feketéné V. Veronika Feketéné V. Veronika Feketéné V.Veronika
4. 2.a Nagy Zsuzsanna Nagy Zsuzsanna Nagy Zsuzsanna Nagy Zsuzsanna Nagy Zsuzsanna
5. 2.b+3.b Kótun Viktória Nagyné V. Judit Kótun Viktória Kótun Viktória Kótun Viktória
6. 2.c Polgár Jánosné Kótun Viktória Takács Enikő Fabinyi Ferencné Bődiné K. Erika
7. 3.a Vadné Ugrai Brigitta Polgár Jánosné Polgár Jánosné Polgár Jánosné Polgár Jánosné
8. 3.c+3.b Fabinyi Ferencné Fabinyi Ferencné Fabinyi Ferencné Imrő Fruzsina Fabinyi Ferencné
9. 4.a Bartalné Papdi Bettina Bartalné Papdi Bettina Bartalné Papdi Bettina Bartalné Papdi Bettina Bartalné Papdi Bettina
10. 4.b Németh Andrea Németh Andrea Németh Andrea Németh Andrea Németh Andrea
11. 4.c Takács Enikő Takács Enikő Rokobné M- Diána Takács Enikő Takács Enikő

 

Napközis nevelők

Pusztai Róbertné (igh.)

Fejlesztő csoportok

Kislétszámú, fejlesztő csoportok működése iskolánkban, vagyis: a kisgyermekek

egyéni bánásmódhoz való jogának gyakorlati érvényesülése az alsó tagozaton.

Iskolánk folyamatosan próbál annak a nagy kihívásnak megfelelni, hogy minden ide járó kisgyerek a neki megfelelő formában, neki megfelelő ütemben és módszerekkel találkozzon az iskolában elsajátítandó tudással. Alapvető célunk, hogy tanulóink munkájuk során elsősorban sikerélménnyel és ne a bénító kudarccal találkozzanak. Mindez azért is fontos, mert az alapozó szakaszban, tehát az alsó tagozaton ismerkednek meg a tudásszerzés élményével, itt alapozódik meg hosszú időre a tanuláshoz való viszonyuk. Ha folyamatos kudarc éri őket, hamar elvesztik azt a lelkesedésüket, amely kezdetben, az iskolába lépés idején még jellemezte őket.

Intézményünkben azt tartjuk elérendő célnak, hogy az idejáró gyerekek valamennyien jól érezzék magukat, megbízzanak tanáraikban, és valamennyien annak tudatában legyenek, hogy a tanulás során, bármely problémájukra gyors, egyénre szabott segítséget kapnak. Így remélhetjük csak, hogy a tanuláshoz fűződő jó viszonyuk megmarad. Ez számunkra egyben a minőségi munka követelményét is jelenti.
Ennek a célnak mind jobb megvalósulása érdekében a magyar nyelv és irodalom tantárgyat 3 csoportban tanítjuk az alsó tagozat első három évfolyamán. Ezek közül az egyik csoport 10 fős kis létszámmal működik, és a gyerekek a törzsanyagon kívül speciális, a részképességeket célzottan, egyénre szabottan fejlesztő feladatokat is végeznek, fejlesztő pedagógusok irányítása mellett.

Az első évfolyamon folyó kiscsoportos munka különösen felelősségteljes, mivel ebben az osztályban alapozzuk meg a gyerekek betűhöz, az íráshoz és olvasáshoz való viszonyát. A tanítás egy erőteljesebben szótagoltató, speciálisabb tankönyvcsalád és módszer (Meixner Ildikó: Játékház c. tk. családja) segítségével történik. Ez a módszer messzemenően figyelembe veszi a magyar nyelv sajátosságait, logopédiai alapokon áll, és fejleszti az írás és olvasás elsajátításához szükséges részképességeket. Így azoknál a kisgyerekeknél is egy megalapozottabb olvasni és írni tudást eredményez, akiknél néhány részképesség még fejlesztésre szorul.

A kislétszámú csoportban való tanulás azoknak a kisgyerekeknek hasznos, akik esetleg az óvodában makacs, nehezen javuló beszédhibával logopédushoz jártak, mert az olvasástanítási módszer segít a helyére rakni a beszédhangokat, és kiküszöbölni a betűtévesztéseket. Hasznos lehet azok számára is, akik még nem olyan ügyesen és szívesen használják a ceruzát, valamiért tiltakoznak a rajzolás ellen, vagy éppen nem szívesen hallgatnak még mesét, tanulnak verset. Mivel az ilyen jellegű problémák az esetek többségében nem állnak összefüggésben a gyerek értelmi képességével, de alapvetően nehezíthetik a sikeres tanulást, ezért érdekünk, hogy a gyermek a neki megfelelő tempóban, módszerrel, nyugodtan, egyénre szabott feladatok végzésével, értelmi képességének megfelelően és ne gyengébben teljesítsen. Megmaradjon, illetve fejlődjön önbizalma, tanulásba vetett hite.

Iskolánkban ezek a csoportok már hosszú múltra tekintenek vissza. Az első csoport az 1996/1997-es tanévtől indult az első évfolyamon. Később, az 1999/2000. tanévtől, szülői kérésre, már a második évfolyamon is tovább folyhatott a munka. Jelenleg az alsó tagozat első három évfolyamán működnek a csoportok (a bővítés a 2006/2007-es tanévtől, szintén szülői kérésre történt). A harmadikos csoport megalakulásáig csak egy fejlesztő pedagógus (nyelv és beszédfejlesztő végzettséggel), a tavalyi tanévtől már két fejlesztő pedagógus (differenciáló pedagógus végzettséggel) dolgozik a rendszerben.

A csoportok működésére kezdetektől fogva jellemző volt az átjárhatóság, melynek lényege, hogy ha egy kisgyermek tanulási teljesítménye nem teszi indokolttá tovább a speciális feladatok végzését, kikerülhet a csoportból, de akinél ez indokolt, a felsőbb évfolyamon is bekapcsolódhat a csoport munkájába. Fontos tudni, hogy iskolánk minden tanulójának azonos követelményszintnek kell megfelelnie.

Szívesen állunk az érdeklődő szülők rendelkezésére.

Sportélet

Iskolánk nagy hagyományokkal büszkélkedő, több évtizedes sportmúlttal rendelkező intézmény.

Az alsó tagozaton Kölyök Atlétika sportkör működik hetente egy alkalommal. A Kölyök Atlétika a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) kezdeményezése. A program célja, hogy a gyerekeket élmény szerűen ismertesse meg az atlétika mozgás anyagával. A gyakorlatok sokszínűsége, a számtalan érdekes eszköz, a rengeteg egyéni feladatmegoldási lehetőség igazi kalanddá teszi ezt a felfedezést. Az atlétikai mozgásformák (futás, ugrás, dobás) előkészítése játékos formában történik. A különböző futóversenyek, fogójátékok, célba dobások, sor-és váltóversenyek tökéletes alapot biztosítanak a gyerekek atletikus mozgásfejlesztésére.

A mozgás jótékony hatása érzékelhető a tanulási képességek fejlődésében, a koordinációs képzésben is, így kiváló alapokat ad bármilyen versenysport megkezdése előtt. Minden évben (februárban) házi versenyt szervezünk a sportköri foglalkozásokon résztvevő tanulók számára, melyen összemérhetik erejüket a futó-, ugró- és dobószámokban. Az edzéseken a gyerekek megismerkednek az atlétika diákolimpia versenyszámaival (60 m síkfutás, távolugrás, kislabdahajítás, 4×100 m váltófutás) is. Felmenő rendszerben elkezdjük a tanulók versenyeztetését.

Rendszeres résztvevői vagyunk a város és a Magyar Diákolimpia Szövetség által szervezett atlétika versenyeknek (mezei futóverseny, egyéni és csapatbajnokság). A futás népszerűsítését szolgáló Arrabona futófesztiválon minden évben sok gyermek képviseli iskolánkat.

A mezei futóversenyen mindig nagy létszámmal képviseltetjük magunkat. Évek óta a városi döntőn egyéniben és csapatban is egyaránt nagyon szép sikereket érnek el tanulóink, számos dobogós helyezéssel büszkélkedhetünk. A legügyesebbek továbbjutnak a megyei döntőbe. 2019-ben a megyei döntőn a II. korcsoportos fiú csapat a 3. helyen végzett.

Az Atlétika Pályabajnokság egyéni és összetett, többpróba versenyeken is nagyon szép eredményeket érünk el. A II. korcsoportos fiú és lány csapatunk rendszeres résztvevője a városi és megyei döntőnek. 2019-ben a II. korcsoportos lány csapatunk a megyei döntő megnyerése után bejutott az országos döntőbe.

Az alsó tagozaton is nagy népszerűségnek örvend a labdarúgás fiúknál és lányoknál egyaránt. 2013 óta vagyunk résztvevői az OTP Bank Intézményi Bozsik-programnak. A program szervezője a Magyar Labdarúgó Szövetség /MLSZ/. Célja a magyar labdarúgás utánpótlásbázis szélesítése, a gyermeklabdarúgás népszerűsítése, továbbá a tehetséges gyermekek felfedezése, figyelemmel kísérése, kiválasztása. Több tehetséges tanulónk került futball egyesületek kötelékébe: Ménfőcsanak SE, Gyirmót FC Győr, ETO FC Győr. A programban való részvételért cserébe a MLSZ minden évben jelentős összeg keretében támogatást nyújt eszközvásárlásra: mezgarnitúrák, labdák, megkülönböztető mezek, koordinációs létrák, bóják. A tanév végén minden tanuló érmet és oklevelet ill. a kiemelt tehetségek emlékplakettet is kapnak.

Az I. korcsoportos fiúk számára kiírt Fehér Miki labdarúgó Emléktornán minden évben méltóan képviseljük iskolánkat. Immáron 2 éve rendezzük meg a Petőfi-hét keretében ugyanennek a korosztálynak a kispályás labdarúgó Petőfi – kupát, aminek díjazását az Alcufer cégcsoport biztosítja.

Visits: 804 | Total: 37608