Osztályfőnökök a 2020/2021-es tanévben

5.a Sárik Éva
5.b Lukácsné Pintér Anikó
5.c Áchim Éva
5.d Bősze Levente
6.a Bögödi Judit
6.b Kozicz Krisztián
6.c Salamon Marianna
7.a Fekete Dóra
7.b Süveges Jusztínia
7.c Szukop Andrásné
8.a Nagy Tamás
8.b Sásdiné Schnur Bernadett
8.c Kálóczi Márta
8.d Lappints Csaba
Sportfoglalkozások 2020/2021.
Labdarúgás  4.évf. hétfő 14:45-15:30 Nagy Tamás Kisdobos út
Labdarúgás 2.évf. csütörtök 14:00-15:00 Nagy Tamás Kisdobos út
Labdarúgás 3.évf. hétfő 13:35-14:40 Nagy Tamás Kisdobos út
Atlétika 3-4. évf. kedd 13:45-15:00 Kozicz Krisztián Kisdobos út
Atlétika 5-8.évf. kedd 14:45-15:45 Kozicz Krisztián Kisdobos út
Lány labdarúgás 5-8.évf. péntek 13:45-14:45 Nagy Tamás Kisdobos út
Labdarúgás 5-8.évf. szerda 14:15-15:15 Kozicz Krisztián Kisdobos út
Ovifoci csütörtök 15:15-16:00 Bősze Levente Kisdobos út
Játékos sport 3-4.évf. csütörtök 13:30-14:30 Vorigin Lászlóné Győzelem út
Játékos sport 1-2.évf. szerda 13:30-14:30 Imrő Fruzsina Győzelem út
Intézményen kívüli szervezés 2020/2021.
Karate hétfő 16:00-17:00 Free Fighter Se. Győr Kisdobos út
  péntek 16:00-18:00 Free Fighter Se. Győr Kisdobos út
Néptánc hétfőtől-péntekig délután Klauz Balázs, Marcal Néptáncegyüttes Győzelem út

 

 

Továbbtanulás

„Tanulj meg mindent, amit lehet, amikor csak lehet,
akitől csak lehet. Egyszer eljön az idő, amikor hálás leszel ezért magadnak.”
(Sarah Caldwell)

 

Pályaválasztás iskolánkban

A továbbtanulás meghatározó szerepet tölt be mindenki életében.

Nyolcadik osztályos tanulóink nem kis döntés előtt állnak, amikor januárban nyilatkozniuk kell hogyan tovább. Ez az elhatározás kihat egész életükre. A felelős döntéshez figyelembe kell venni mind lehetőségeiket, mind pedig képességeiket és készségeiket.

Iskolánk minden segítséget megad ahhoz, hogy a pályaválasztás minden tanulónk számára sikeres legyen. Előkészítő foglalkozásokat tartunk 7. és 8. osztályosoknak a felvételi tantárgyakból, a szóbeli megmérettetés előtt a kulturált megjelenés és kommunikálás szabályaira is felhívjuk figyelmüket. Pontos és aktuális tájékoztatást kapnak a továbbtanulás kérdéseivel kapcsolatban. A tanulók jelentkezését, a jelentkezési lapok és adatlapok kitöltését az iskola szervezi meg, mely lapokat azután mindkét szülőnek és a tanulónak is alá kell írnia.

Novemberben Pályaválasztási szülői értekezletet tartunk, ahol részletesen ismertetjük a felvételi eljárás menetét.

Az idei tanévben január 21-én kerül sor a központi írásbeli vizsgákra. Az itt kapott pontszám képviseli a felvételi összpontszám 50 %-át. A legtöbb középiskolában a másik 50 %-ot az általános iskolában elért tanulmányi eredmény adja. Bizonyos középiskolákban szóbeli felvételi vizsgát is kell tennie a tanulónak.

A gimnáziumi képzés természetesen továbbra is folytatódik.

A szakmai képzési rendszerben jelentős változások történtek a tavalyi tanévtől. A szakközépiskolai intézménytípus szakgimnáziummá alakult át. Lényeges, hogy az érettségit megelőző szakaszban növekszik a szakmai képzés. A szakiskolai intézmények szakközépiskolává alakultak, ahol az első 3 évben szakmát szerezhetnek a diákok, majd folytathatják a tanulást ha érettségit is szeretnének. A szakképző iskolákban pályaalkalmassági és egészségügyi követelményeknek is meg kell felelni (ugyanúgy mint korábban).

A felvételi eljárásról és a továbbtanulási lehetőségekről részletesen olvashatnak az alábbi linken

„Különböző emberek különböző dolgokat végeznek sikeresen.
Mindannyian más irányba haladunk, más-más sebességgel” 

 

 

Diákönkormányzat
DIÁKÖNKORMÁNYZAT
2020/2021.
I. A diákönkormányzat célja, feladatai
Intézményünkben 1993 óta működik a diákok érdekvédelmi szervezete, a diákönkormányzat.
A diákönkormányzat létrehozása törvény által garantált jog. A közoktatási törvény (1993. évi
LXXIX. tv.63.§) rögzíti a diákönkormányzat létjogosultságát. A diákönkormányzat a diákok
kollektív érdekérvényesítési szervezete. Működése hozzájárul a tanulóifjúság demokratikus
viselkedési kultúrájának kialakításához, gyakorolja a diákok és diákközösségek jogait, ellátja
a tanulóifjúság jogainak védelmét. Tevékenységének egyik eszközeként szervezi az iskola
tanulóinak közösségi életét.
Az általános iskolában az önkormányzat segítségével tanítjuk a gyerekeket ésszerűen
közösségben élni és dolgozni. Az oktatási törvény a nevelő-oktató munka lényegének tekinti a
tanulók demokratikus szellemben való nevelését, bevonásukat az iskolái életbe, s a tanulókat,
a tanulók közösségét, a közösségek önkormányzatát jogkörökkel ruházza fel. A
gyermekközösségek létrehozásának, folyamatos fejlesztésének feltétele a tanulók
önkormányzatának kibontakoztatása.
A valódi megoldás az, ha a diákönkormányzat a demokrácia játékszabályainak, a
demokratikus életformára nevelésnek válik az alapjává. Ebben a folyamatban a tanulók
felelőssége nem a szabályok betartásánál kezdődik, hanem azok megfogalmazásánál (iskolai
házirend). Jogköreit a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet szabályozza.
A diákönkormányzat jogosultságait a közoktatási törvény biztosítja. Ezek kollektív tanulói
jogok, mert ezekkel a jogokkal a tanulók egyénileg nem élhetnek, ezeket csak közösségben
gyakorolhatják.
A diákönkormányzat jogai, hatáskörei feladatokat jelölnek ki a szervezetünk számára, és
ezek végrehajtásáért a diákönkormányzatnak felelősséget kell vállalnia.
A diákönkormányzat a tanulói érdekérvényesítés iskolai szerve:
– tevékenysége a diákokat érintő minden kérdésre kiterjed,
– segíti a diákokat abban, hogy véleményüket az illetékes szervezetben képviselni
tudják,
– feladatai ellátásához ingyen használja az iskola helységeit, berendezéseit
– munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti – DÖK munkáját segítő tanár
– feladatainak finanszírozását a költségvetési törvény biztosítja, így a fenntartó az iskola
költségvetésében biztosítja a diákönkormányzat működtetéséhez felhasználható
forrásokat.
– A tanulóknak azt is meg kell tanulniuk, hogy a választott képviselőik
közreműködésével hozott szabályokat, határozatokat be kell tartani.
II. Rendezvények, iskolaújság
A 2020-2021. évben is folyamatosan színesítjük az iskolai életet rendezvényeinkkel, mert a
diákélet fontos részének ítéljük meg. Így lényeges szempont a változatos közéleti
tevékenység biztosítása, melynek célját mindig pontosan meg kell határozni. Felelősök nélkül
a rendezvény sikere véletlenszerű, ezért a hatékonyság érdekében bevonjuk a jó
szervezőkésséggel rendelkező egyéniségeket. A diákönkormányzat bekapcsolódik a
„Határtalanul” tanulmányi kirándulás megszervezésébe és sokrétűen segíti annak
lebonyolítását.
Iskolánk diákújsága a CSENGETÉS évente négy alkalommal jelenik meg. Az iskolaújság a
tájékoztatás és a vélemények szabad kimondásának fóruma is.
III. A diákönkormányzat működési köre
A diákönkormányzat működését a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, melyet
minden évben felülvizsgálunk, ha szükséges, módosítjuk.
A diákönkormányzat különböző fórumokból és szervekből áll. Legfőbb irányító szerve a
diáktanács, amely üléseit havonta azonos időben tartja, de szükség esetén bármikor
összehívható. Ebben a tanévben minden hónap első keddjén tanácskozunk. Zártkörű. Tagjai:
minden osztályt 2 tanuló képvisel, akik bármikor, az osztályközösség döntése alapján
visszahívhatók.
A diákönkormányzat legfőbb szerve és fóruma a diákközgyűlés, melyet évente kétszer (
ősszel és tavasszal ) hívunk össze.
A diákönkormányzat vezetősége:
Diáktanács elnöke: Cseri Dávid
DT elnökhelyettes: Tóth Hanna
DÖK munkáját segítő tanár: Bősze Levente
IV. A diákönkormányzat 2020/2021. tanév programja havi bontásban
Szeptember
– A diáktanács újjá alakulása, tagok, tisztségviselők megválasztása.
– Az iskolaév programjainak megtervezése – ötletek, javaslatok összegyűjtése.
– Az éves munkaterv elkészítése.
– A projekthét előkészítése
Október
– az őszi hulladékgyűjtés megszervezése, lebonyolítása
– az iskolai projekthét segítése
– Megemlékezés az aradi vértanúkról – ünnepi műsor az iskolarádióban
Felelős: Bősze Levente
– Bekapcsolódunk a könyvtári hét rendezvénysorozatába.
Felelős: magyar szakos tanárok
– Megemlékezés 1956-os forradalom eseményeiről, ünnepi műsor készítése. 8. osztály
November
– Készülődés a Mikulásra, adventre, melyet osztályközösségekben ünnepelünk.
– „Nemzet és nyelv” verseny előkészítésének segítése
December
– az alsós osztályok Mikuláscsomagjainak elkészítése, átadása
– Osztály klubdélutánok: Mikulás vagy karácsony várás.
– Karácsonyi díszbe öltöztetjük az iskolánkat – osztálytermek, folyosó dekorálása.
Január
– Téli túrák, szánkózás, síelés, hócsaták. Felelős: osztályfőnökök
– Megfelelő időjárás esetén hó-szobrász verseny. Felelős: rajztanárok
Február – Március
– Készülődés a farsangra. Felelős: Bősze Levente
– A farsangi karnevál megszervezése, lebonyolítása
– jelmezverseny
– osztályok tréfás bemutatkozása
– tombola, zsákbamacska
– Farsangi vigadalom
Jégnap megszervezése
– Ünnepi hét – Petőfi-hét, koszorúzás
– Vetélkedők, pályázatok Petőfi életéről, költészetéről
Április
– Tavaszi túrák gyalogosan és kerékpárral.
– Osztálykirándulások szervezése.
Május –Június
– a tavaszi hulladékgyűjtés megszervezése, lebonyolítása
– Gyermeknap: programja a diáktanács döntése alapján.
Felelős : Bősze Levente
– Készülődés a nyolcadik osztályosok búcsúztatására.
Felelős: a 7. osztályok
– Ballagás: búcsú a nyolcadikosoktól
– Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás
– A diákönkormányzatban kiemelkedő munkát végzők jutalmazása.
Felelős: Bősze Levente
– Tanulmányi kirándulások lebonyolítása
– Nyári táborok szervezése.
Bősze Levente
Győr, 2020. szeptember 1. A DÖK munkáját
segítő tanár
Sportélet

2014/2015. tanévtől kezdődően a törvényi előírásoknak megfelelően az 5. évfolyamtól felfelé kötelezően elvégezzük a NETFIT felmérést, melynek keretében a tanulók fizikai állapotának mérését és értékelését végezzük el.

Tanulóink 4. és 6. évfolyamon 10 alkalmas úszásoktatáson vesznek részt tankerületi szervezésben, Győrben szakképzett oktatók irányításával.

Évente korcsolyázást szervezünk a győri Műjégpályára a felső tagozat számára Jégnap keretében.

Aktívan bekapcsolódunk az Európai Diáksport Napja rendezvénybe. A program a Magyar Diáksport Szövetség kezdeményezésére indult 13 éve, 2015 óta pedig Európa más országaiban, sőt tavaly óta még a kontinensen túl is megtartják. Szeptember utolsó péntekén 120 percnyi mozgás- és sportprogramot szervezünk a tanulóknak. A sportnap célja, hogy a gyerekek megtapasztalhassák a felszabadult, közös mozgás és játék élményét. Az idei tanévben a sikeres iskolai lebonyolításáért sporteszköz csomagot kaptunk ajándékba a Magyar Diáksport Szövetségtől.

Kiemelkedő esemény a saját szervezésű hagyományos Petőfi futóverseny, ahol a környékbeli iskolák is nagy létszámmal részt vesznek.

Az OTP Bank Intézményi Bozsik-program aktív résztvevői vagyunk évek óta, azon kevés iskolák egyike, akik mindkét nem valamennyi korcsoportjában versenyeztetjük diákjainkat.

Az utolsó tanítási napon a testnevelő tanárok szervezésében DÖK nap (sportnap) kerül megrendezésre.

A testnevelés órákat kiegészítve évek óta működnek iskolánkban a délutáni sportolási lehetőségeket kínáló sportkörök. Céljuk a szabadidő hasznos eltöltése, a sportági alapismeretek fejlesztése, versenyekre való felkészítés, egészséges életmódra nevelés, csapatszellem erősítése, egymáshoz való sportszerűség elmélyítése.
Intézményünkben a következő sportágakban van lehetőségük a diákjainknak részt venni: atlétika, lány és fiú labdarúgás. A gyerekek amellett, hogy szervezett keretek között sportolhatnak, mozoghatnak, nagyon jó alapokat kaphatnak ahhoz, hogy akár később élsportolók lehessenek.

Atlétika sportkörre fiúk és lányok egyaránt nagyon szívesen járnak. Az atlétika a természetes mozgásformákat, a járást, a futást, az ugrást és a dobást foglalja magában. E mozgások rendszeres gyakorlása hozzájárul az egészség megőrzéséhez, tökéletesíti az ember alapvető mozgáskészségét, fejleszti fizikai képességeit, és elősegíti az értelmi, erkölcsi és akarati tulajdonságok helyes kialakítását, alapja az iskolai testnevelésnek. Testnevelés órákon a tanulók megismerkednek az atlétika alapjaival, versenyszámaival (futó-, ugró-, dobó) és legfontosabb szabályaival. Az edzéseken a sportág eredményes űzéséhez szükséges kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése tovább folytatódik, előtérbe kerül a technika csiszolása, a versenyszabályok ismeretének további bővítése.

A futás népszerűsítésére szolgáló őszi Arrabona futóversenyen évek óta nagy létszámmal jelenünk meg.

Rendszeres résztvevői vagyunk a város és a Magyar Diákolimpia Szövetség által szervezett atlétika versenyeknek (mezei futóverseny, egyéni és csapatbajnokság). A tehetséges tanulókat próbáljuk kiválasztani testnevelés órákon és a versenyek előtt felkészítő edzéseket tartunk számukra.

A mezei futóversenyen minden évben nagy létszámmal képviseljük iskolánkat. Az Atlétika Pályabajnokság – egyéni és összetett, többpróba – városi, megyei és országos versenyeken rendszeresen szerepelnek és szép sikereket érnek el tanulóink.

2018-ban Süveges Attila (3. korcsoport) 60 m síkfutásba az országos döntőn 4. helyen, 4×100 m fiú váltócsapat (3. korcsoport) a 8. helyen végzett, 3. korcsoportos fiú csapat a 16 helyet szerezte meg.

2019-ben 3. korcsoportos lány és fiú csapatunk is megnyerte a városi, majd a megyei döntőt és továbbjutott az országos döntőbe. Tömböly Laura (3. korcsoport) és a 4×100 m fiú váltócsapatunk (4, korcsoport) szintén kivívta az országos döntőn való részvételt.

A 2019/2020 tanévben a III-IV. korcsoportos Ügyességi és Váltófutó csapatbajnokság megyei döntőjén fiú csapatunk távolugrásban 1. helyezést, 10×200 m váltófutásban pedig 3. helyezést ért el.

A 2020/2021 tanévben szeptember 30-án az atlétika Diákolimpia Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság megyei döntőjén vettünk részt iskolánk tanulóival. A verseny Győrben, az Olimpiai Sportparkban került megrendezésre, melyen rendkívül eredményesen szerepeltünk.

Fiú távolugrásban 1. helyen végzett iskolánk csapata és bejutott az országos döntőbe. Tagjai: Farkas Dominik 7.c, Szabó Csanád 7.c, Baksa Dániel 8.a, Soós Ádám 8.a és Rádi Szabolcs 8.b osztályos tanulók.

Lány távolugró csapatunk is 1. helyezést ért el (Szukop Katalin 7.a, Reizer Darinka 7.c, Márkus Rozina 7.c, Hoffmann Anita 8.b és Hoffmann Tamara 8.b).

A 10×200 méteres váltófutásban szintén aranyérmet szerzett csapatunk (Pápai Levente 7.b, Reizer Darinka 7.c, Márkus Rozina 7.c, Farkas Dominik 7.c, Baksa Dániel 8.a, Soós Ádám 8.a, Hoffmann Anita 8.b, Hoffmann Tamara 8.b, Rádi Szabolcs 8.b, Teidl Csenge 8.d).

Az Atlétika Diákolimpia Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság országos döntőjét 2021. október 17-én rendezték meg Székesfehérváron, a Regionális Atlétikai Központban.

A III-IV. korcsoportos fiú távolugró csapatunk a megyei döntő megnyerésével jogot szerzett az indulásra. A megyei döntők eredményei alapján 12 csapat jutott be az országos döntőbe. Iskolánk eredményesen szerepelt, szoros küzdelemben a 3. helyet szerezte meg.

A csapat tagjai: Farkas Dominik 7.c, Baksa Dániel 8.a, Farkas Péter 8.a, Soós Ádám 8.a és Rádi Szabolcs 8.b osztályos tanulók.

Az eredményeink azt igazolják, hogy a tanulóink között több tehetség is található, akiket sportegyesületek felé irányítanunk (GYAC, Horn-Bercsényi DSE).

Sokan sportolnak egyéb sportágakban is: karate, kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, műkorcsolya, úszás, vívás, lovaglás, falmászás. A Free Fighter Sportegyesülettel partneri viszonyt ápolunk, iskolánkban karate edzéseket tartanak, melyeken nagy létszámban vesznek részt tanulóink.

Visits: 803 | Total: 37611